Zambiya İsmi Nereden Geliyor?

Zambiya İsmi Nereden Geliyor?

Zambiya İsmi Nereden Geliyor?

Zambiya, ismini Zambezi Nehri’nden alır.