Gambiya İsmi Nereden Geliyor?

Gambiya İsmi Nereden Geliyor?

Gambiya İsmi Nereden Geliyor?

Gambiya, adını Gambiya Nehri’nden alır.